Anàlisis aigües de consum

L’aigua és un be preuat i indispensable tant per a la vida com en el dia a dia de les persones. El ús que en fem es ben variat passant per funcions nutricionals, higièniques i lúdiques entre d’altres. Donada la gran necessitat humana envers l’aigua, és necessari garantir  una qualitat mínima d’aquesta segons l’ús que rebrà per tal d’evitar el consum d’agents contaminants i/o infecciosos.
 
AIGÜES DESTINADES AL CONSUM HUMÀ
- Reglament relatiu als criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua destinada al consum humà  i la posterior modificació del 2013.
Anàlisis de comprovació: determinació dels paràmetres microbiològics, químics i indicadors bàsics que permeten fer un seguiment de la qualitat bàsica de l’aigua.
Anàlisis de d’auditoria: determinació de tots els paràmetres microbiològics, químics, indicadors i de radioactivitat que permeten caracteritzar la qualitat de l’aigua en un punt determinat. També s’empra en la caracterització d’aigües subterrànies abans de ser destinades a la producció d’aigua destinada al consum humà.
Anàlisis d’aigua superficial: determinació de paràmetres microbiològics, químics i indicadors per valorar la seva qualitat inicial i el tipus de tractament necessari per a poder ser destinada al consum humà.

AIGÜES DESTINADES AL BANY
- Reglament relatiu als criteris tecnicosanitaris de les piscines d’ús col·lectiu
Anàlisis de l’aigua de bany: determinació de paràmetres fisicoquímics i microbiològics de l’aigua i determinació de paràmetres ambientals i de confort de la zona de bany.
Anàlisis de superfícies: determinació de paràmetres microbiològics presents a les superfícies de les zones de bany per d’avaluar el procés de neteja.
Elaboració de plans d’autocontrol de les zones de bany.

AIGÜES AMB RISC DE PRESÈNCIA DE LEGIONELLA
- Reglament relatiu als criteris tecnicosanitaris de les piscines d’ús col·lectiu
- Reglament pel qual s’estableixen les condicions tecnicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi aplicables als aparells i als equips de transferència de massa d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols.
- Tot i no existir reglaments específics a Andorra, és important determinar altres sistemes de risc no contemplats actualment com els circuits d’aigua calenta sanitària, circuits d’aigua destinada al consum humà, fonts ornamentals, sistemes de rec, etc.
Anàlisis de Legionella: determinació del bacteri Legionella als sistemes de producció d’aerosols d’alt i baix risc.
Anàlisis de control: determinació de paràmetres fisicoquímics i microbiològics per tal de fer un seguiment de l’estat de l’aigua en aquests equips.
Elaboració de plans d’autocontrol dels punts de risc de Legionella.
 
AIGÜES AMB RISC DE PRESÈNCIA DE NOROVIRUS
Anàlisis de norovirus: determinació de norovirus en matrius d’aigua que poden representar un risc de contagi del virus.

Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa Estalvia: substitueix equips de calefacció obsolets per estufes noves de biomassa
​​El veritable desafiament del sector no radica només a substituir les contaminants calderes de gasoil o gas, sinó també instal·lacions de biomassa antigues i ineficients amb instal·lacions modernes. Les estufes i calderes de biomassa ja no estan associades amb aparells arcaics per obten...

Llegir +

Copyright 2021 by KMK